ขยะใกล้เต็ม

N/A

ถัง

ขยะครึ่งถัง

N/A

ถัง

ขยะน้อย

N/A

ถัง

ไม่มีข้อมูล

N/A

ถัง

เก็บขยะล่าสุดเมื่อ

N/A

สถิติปริมาณขยะใน

รอเก็บนานเฉลี่ย
ชั่วโมง
ปริมาณขยะขณะเก็บ
%
ข้อมูลไม่มานานสุด
ข้อมูลได้รับล่าสุด

จุดเก็บบ่อยสุด
ครั้ง
-
จุดเก็บน้อยสุด
ครั้ง
-
ชื่อสถานที่ตั้งถัง ปริมาณสูงสุด ล่าสุด history